ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ “ και κύρωση του οργανισμού αυτού .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ΄ όψη :

1. Την από 5.8.89 ιδιόγραφη διαθήκη του Αριστείδη – Παντελή Σταύρου Βουδούρη , η οποία δημοσιεύθηκε με το αρθ. 966/9.3.1990 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την αριθ. 445/1990 απόφαση του αυτού δικαστηρίου , με την οποία συστήθηκε κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη” και με έδρα την Αθήνα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων α) 95 και 98 του Α.Ν. 2039/1939 , β) 101 και 109 του Εισ. Νόμου του Α.Κ. και γ) 108 και 110 του Α.Κ.

3. Την από 25.6.1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληρ/των.

4. Την αριθ. Υ 1021 / 20.4.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού . Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού , αποφασίζουμε :

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία “Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη “ , η οποία έγινε από τον Αριστείδη – Παντελή Σταύρου Βουδούρη με την από 5.8.1989 ιδιόγραφη διαθήκη του , η οποία δημοσιεύθηκε με το αριθ. 966/9.3.1990 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την αριθ. 445/1990 απόφαση του αυτού δικαστηρίου . Το Ιδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης , του παρακάτω οργανισμού , του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου , που αποτελείται από δεκατρία (13 ) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

Διοίκησης και διαχείρισης του

Κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία

“ Ιδρυμα Λίλιαν Βoυδούρη “.

 

Άρθρο 1.

Μορφή- Επωνυμία- Έδρα – Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές Ιδρυμα με την επωνυμία “Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη “ που συστήθηκε από τον Αριστείδη – Παντελή Σταύρου Βουδούρη με την από 5.8.1989 ιδιόγραφη διαθήκη του , η οποία δημοσιεύθηκε με το αριθ. 966/9.3.1990 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την αριθ. 445/1990 απόφαση του αυτού δικαστηρίου , αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης του παρόντος οργανισμού , του Α.Ν. 2039/1939 , όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου .

2. Έδρα του ιδρύματος είναι η Αθήνα.

3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του ιδρύματος , την έδρα και το έτος της σύστασής του , απεικονίζει δε εις το μέσον αυτής τις μορφές των Άρη και Λίλιαν Βουδούρη σε κατατομή .

 

Άρθρο 2.

Σκοποί.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι :

1.Η χορηγία έργων ευποιϊας και η προσφορά παντός είδους κοινωφελών υπηρεσιών προς τον ελληνικό λαό , μεταξύ των οποίων είναι :

α) Η παροχή υποτροφιών σε νέους αριστούχους μαθητές , σπουδαστές κι φοιτητές ή άλλους που έχουν έφεση για σπουδές , αλλά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα

β) Η ανάληψη των εξόδων για ιατρική θεραπεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εργαζομένων και άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη

γ) Η βοήθεια προς πρόσωπα με ειδικές ανάγκες .

δ) Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η προαγωγή της επιστήμης ειδικότερα , των γραμμάτων και των τεχνών .

2. Η μέριμνα για την συνετή διαχείριση , προαγωγή και ανάπτυξη της επιχείρησης “Ιδρυμα Τύπου Α.Ε.” που αποτελεί ειδικό σκοπό του ιδρύματος σε απόδοση τιμής στη μνήμη του Άρη και της Λίλιαν Βουδούρη στους οποίους το ιδρυμα οφείλει την ύπαρξή του και για τη διαφύλαξη της οικονομικής βάσης για την πραγματοποίηση της αποστολής του , ως επίσης και η ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού της

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το ιδρυμα , πέραν από τις καθαρώς χρηματικές καταβολές για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του μπορεί :

α) Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια , πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις .

β) να προκηρύσσει διαγωνισμούς , να αθλοθετεί βραβεία , και να παρέχει τιμητικές διακρίσεις ,

γ) να προβαίνει σε εκδόσεις επιστημονικού , μορφωτικού ή ενημερωτικού περιεχομένου ,

δ) να ενισχύει ανάλογες δραστηριότητες που γίνονται από άλλους φορείς και ε) να ενεργεί κάθε άλλη σύννομη και ειδικότερα μέσα στο πνεύμα που διέπει τον Α.Ν. 2039/1939 , ενέργεια που θα την έκρινε πρόσφορη το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πνεύμα της διαθήκης.

 

Άρθρο 3.

Περιουσία – Πόροι.

1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν:

α) Τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες ( 351.400) ονομαστικές μετοχές της Ανωνύμου Εταιρείας « ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( 351.400.000 ) δραχμών.

β) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα E.C.U.εκδόσεως28.02.89 τριετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας διακοσίων εκατομμυρίων ( 200.000 ) δραχμών

γ) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα E.C.U εκδόσεως 15.5.89 τριετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας διακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ( 219.958.200) δραχμών (E.C.U 1.242.000Χ 177,100).

Εκ των ανωτέρω ομολόγων :

1.Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διακοσίων εκατομμυρίων ( 200.000.000) δραχμών

2.Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα E.C.U εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ( 74.382.000) δραχμών ( 420.000Χ177,100 είναι ενεχυριασμένα εις την Ιονική Τράπεζα για χορήγηση δανείου προς την Α.Ε «ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ» ύψους διακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων (271.000.000)δραχμών.

δ) Προθεσμιακή κατάθεση εις την Εθνική Κτηματική Τράπεζα ποσού σαράντα εκατομμυρίων ( 40.000.000) δραχμών.

ε) Κατάθεση εις την Ιονική Τράπεζα ποσού δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ( 13.504. 593) δραχμών.

στ) Προθεσμιακή κατάθεση εις την Εθνική Κτηματική Τράπεζα ποσού εκατόν ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ( 188.666.933) δραχμών

ζ) Τα ¾ εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ( οριζοντίου ιδιοκτησίας) υπό στοιχεία 61 Α του έκτου (6) ορόφου πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δημάκη 10-14 εκτάσεως του όλου 152 τ.μ.

η) Τα ¾ εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ( οριζοντίου ιδιοκτησίας) υπό στοιχεία Γ1-2 του τρίτου ( 3) ορόφου πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Δήμου Βουλιαγμένης, επί των οδών Πανός 30 και Σαπφούς 23, εκτάσεως του όλου 143,60 τ.μ.

θ) Τα ¾ εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος ( οριζοντίου ιδιοκτησίας) υπό στοιχεία Δ1 του δώματος πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Δήμο Βουλιαγμένης, επί των οδών Πανός 30 και Σαπφούς 23, εκτάσεως του όλου 51 τ.μ. Εις το διαμέρισμα ανήκει κατά ποσοστόν ¾ εξ αδιαιρέτου μια αποθήκη του ισογείου επιφανείς 9.30 τ.μ.

ι) Το ½ εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ( μεζονέτας) υπό στοιχεία 7-Α1 του κτιρίου 7-8 που ευρίσκεται εις τον Δήμο Κηφισιάς , επί της οδού Τατοΐου 31 εκτάσεως του ισογείου 78,12 τ.μ. και του πρώτου ορόφου (1) 66.93 τ.μ. ήτοι συνολικής εκτάσεως 145.05 τμ. Εις την οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει κατά το ½ μια θέση σταθμεύσεως του υπογείου υπό στοιχεία Γκ-7 εκτάσεως 14,88 τ.μ.

ια) Το ½ εξ αδιαιρέτου ενός υπογείου διαμερίσματος ( οριζοντίου ιδιοκτησίας ) εκτάσεως 78 τ.μ. που ευρίσκονται σε πολυκατοικία στο Δήμο Αθηναίων επί των οδών Βουρνάζου 3 και αδιεξόδου.

ιβ) Το ½ εξ αδιαιρέτου πέντε ( 5 ) αγροτεμαχίων, που ευρίσκονται εις την θέση « Άγιος Ιωάννης) εις την περιφέρεια Σαλαντίου, της κοινότητας Διδύμων της Επαρχίας Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδος υπό τα εξής στοιχεία:

Το 8 του Ι Ο.Τ. εκτ. 517,50 τ.μ

Το 9 του ΙΟ.Τ. εκτ. 540 τ.μ.

Το 10 του ΙΟ.Τ. εκτ. 510 τ.μ.

Το 11 του ΙΟ.Τ. εκτ. 605,65 τ.μ.

Το 18 του ΙΙΙ Ο.Τ. εκτ. 475,70 τ.μ.

ιγ) Απαίτηση ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) δραχμών κατά Αποστόλου Αξιώτη δυνάμει του υπ΄αριθμόν 155883/26.1.90 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Αναστασάκη

ιδ) Κινητά πράγματα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της απογραφής, η αξία των οποίων θα συμπληρωθεί με νεώτερο Π.Δ., μαζί με οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο της κληρονομίας θέλει ευρεθεί κατά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Χρέη και Βάρη της Κληρονομίας – Περιουσίας

Εκ των ανωτέρω χρηματικών καταθέσεων σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Ιδρύματος πρέπει να δοθούν:

α) Ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών εις τα κατονομαζόμενα εις την διαθήκη πρόσωπα, ως κληροδοσίες.

β) Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (14.491.760) δραχμών εις Α΄ Δ.Ο.Υ Κεφαλαίου Αθηνών συνέπεια οφειλομένων φόρων κληρονομίας της αποβιωσάσης Αγλαΐας Βουδούρη.

γ) Για έτερα χρέη να τηρηθεί η νόμιμος διαδικασία επαληθεύσεως.

 

2. Πόροι του ιδρύματος αποτελούν:

α) Τα μερίσματα και τα διανεμόμενα κέρδη από το Ίδρυμα Τύπου Α.Ε καθώς και κάθε εισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως της ανηκούσης εις το ίδρυμα περιουσίας.

β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις και τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων του ιδρύματος σε ομόλογα και κάθε είδους χρεόγραφα του Δημοσίου, Τραπεζών κ.λ.π

γ) Αι πάσης φύσεως καταλειπόμενες εις το ίδρυμα δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κρατικές επιχορηγήσεις.

 

Άρθρο 4

Διοίκηση

1.Το ίδρυμα διοικείται από δεκαεννέαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους :

 1. Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο.
 2. Γεώργιο Αναστασάκη του Νικολάου
 3. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη του Μιλτιάδη
 4. Δημήτριο Βουδούρη του Δημητρίου
 5. Αντώνιο Δροσόπουλο του Γεωργίου
 6. Μιλτιάδη Έβερτ του Αγγέλου
 7. Πόπη Ζωίδου θυγάτηρ Αλεξάνδρου
 8. Σοφία Γκανά – Κύρτσου θυγάτηρ Γεωργίου
 9. Νίκη σύζυγο Ιωάννου Κωστόπουλου
 10. Γεώργιο Λιναρδάτο του Χαραλάμπους
 11. Ειρήνη σύζυγο Γεωργίου Μαρκουλάκη
 12. Ιωάννη Παλαιοκρασσά του Δημητρίου
 13. Δημήτριο Ρίζο του Χρήστου
 14. Μιχαήλ (Μάκη) Σαρρή του Κων/νου
 15. Ελευθερία σύζυγο Σταύρου Τριανταφυλλίδη
 16. Λεωνίδα Τριβυζά του Σπυρίδωνος
 17. Δημήτριο Χόρν του Παντελή.

18 -19) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα εκλέξει εντός εξαμήνου το αργότερο από την έγκριση της σύστασης του το 18ο και 19 ο μέλος σε πλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν λόγω του εν τω μεταξύ επελθόντος θάνατος του Κων/νου Σπυρόπουλου και του παραιτηθέντος Μάριου Πλωρίτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισόβια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους , έπειτα από μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο , δύο Αντιπροέδρους , ένα Γραμματέα και ένα Ταμία, των οποίων η θητεία είναι τριετής

.Η εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου γίνεται ξεχωριστά . Εκλεγείς θεωρείται εκείνος που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Εάν κανείς δεν λάβει την πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων . Εάν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι έχουν λάβει τον αυτό μεγαλύτερο αριθμό ψήφων γίνεται δια κληρώσεως η επιλογή των δύο μεταξύ των οποίων θα γίνει επαναληπτική ψηφοφορία .

Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία μαζί με τον υποψήφιο , που έχει έλθει πρώτος με σχετική πλειοψηφία , υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που έχουν λάβει τον αυτό δεύτερο κατά μέγεθος αριθμό ψήφων, η επιλογή του ενός μεταξύ των τελευταίων , γίνεται με κλήρωση.

Σε ισοψηφία κατά την επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται κλήρωση μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Προεδρείου γίνεται η εκλογή νέου Προεδρείου . Τα μέλη του είναι πάντοτε επανεκλέξιμα .

3. α) Σε περίπτωση θανάτου , αποποίησης , παραίτησης , έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο από εκείνους που αναφέρονται στις περιπτώσεις άλφα ( α) έως και δέλτα ( δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Α.Ν. 2039/1939, ανικανότητος , ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , η αντικατάστασή του γίνεται με απόφαση των λοιπών μελών του που συνέρχονται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Ν. (1) 2039/1939.

β) Εάν κενωθεί θέση στο Προεδρείο για οποιοδήποτε λόγο , αντικατάσταση γίνεται με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέρχονται σε συνεδρίαση μέσα σε τριάντα ( 30) ημέρες απο την επέλευση του γεγονότος .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Μπορεί όμως να συνεδριάσει εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου . Έχει όμως υποχρέωση ο Πρόεδρος να συγκαλέσει εκτάκτως Διοικητικό Συμβούλιο εάν ζητηθεί από ( 5) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτησή τους που να απευθύνεται στον Πρόεδρο και στην οποία να ορίζονται τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται η πλειοψηφία του εκάστοτε αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων. Εάν μεταξύ των παρόντων δεν είναι ο Πρόεδρος ούτε ένας εκ των Αντιπροέδρων προεδρεύει ο πρεσβύτερος των μελών .Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάχθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος .Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σε 2 διαδοχικές συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη.

6. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από δέκα συνεχείς συνεδριάσεις , θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών γενικά εγγράφων του Ιδρύματος εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του και στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δύναται όμως , μετά από απόφαση των 2/3 όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ορισθούν έως τρία μέλη του που θα αμείβονται καθοριζομένου και του ποσού της αμοιβής.

Επίσης δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύματος , εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του , τη διάθεση των πόρων αυτού , καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του , πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης , του παρόντος οργανισμού του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα :

α) Καταρτίζει , ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από τον νόμο Αρχή ( Υπουργό Οικονομικών ή Νομάρχη Αθηνών ) τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 Β.Δ./τος (ΦΕΚ 552/Α/1939).

Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει , ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Ιδρύματος.

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος . Προσδιορίζει τα δικαιώματα , τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού , καθώς και την αμοιβή του τηρουμένων των ορίων που προσδιορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας .

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος .

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών , κληροδοσιών και δωρεών , καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος .

ε) Επιλέγει χωρίς διαγωνισμό τα πρόσωπα τα οποία θα βοηθήσουν ως και τους υποτρόφους του ιδρύματος και καθορίζει τα ποσά των υποτροφιών και βοηθημάτων και το χρόνο καταβολής τους.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά κατά την κρίση του γνωμοδοτικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για να γνωματεύσουν σε θέματα διάθεσης των πόρων του ιδρύματος σύμφωνα με τους σκοπούς του , καθώς και τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης των σκοπών του ιδρύματος

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος“ Λίλιαν Βουδούρη “ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του “ Ιδρύματος Τύπου Α.Ε.” και δι΄αυτού το διοικεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις μόνο επί θεμάτων που είναι αναγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη που ορίζεται στις προσκλήσεις της σύγκλησης του . Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης , και εφ΄όσον είναι σύμφωνα όλα τα μέλη , μπορεί να περιλάβει και πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξή του .

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται :

α) Να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την ενάσκηση των δικαιωμάτων και των εξουσιών του και την εκπροσώπηση του ιδρύματος απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο . Το ίδιο μπορεί να κάνει και για την εκπροσώπηση του ιδρύματος με την ιδιότητα που έχει ώς μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών στις οποίες ανήκουν οι μετοχές που έχει ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του ιδρύματος .

β) Να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των δικαιωμάτων του ή την εκπροσώπηση του ιδρύματος .Αυτό μπορεί να συμβαίνει για μια και μόνο πράξη ή για ορισμένη κατηγορία πράξεων. Δεν μπορεί όμως ποτέ να αναθέτει την εκπροσώπηση του ιδρύματος στις γενικές συνελεύσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο α.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του ρυθμίζει ειδικότερα τη λειτουργία του Ιδρύματος , τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του , την κατάσταση πρόσληψης ή απόλυσης του προσωπικού που απαιτείται και τα καθήκοντά του για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος . Επίσης ρυθμίζει τους όρους και τη διαδικασία , τον τρόπο και τα μέσα για την εκτέλεση και υλοποίηση των σκοπών του ιδρύματος , καθορίζοντας την προτεραιότητα αυτών και την έκταση της δραστηριότητάς τους. Γενικά αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την λειτουργία , διοίκηση , οργάνωση , διαχείριση του ιδρύματος και που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα οργανισμό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του περί εκποιήσεων και ρευστοποιήσεων , ανταλλαγής διανομής των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος όπου κρίνει ότι η διατήρησή των είναι ασύμφορη , αποφασίζοντας συγχρόνως για την επωφελέστερη τοποθέτηση ή άμεση επένδυση του προϊόντος της εκποιήσεως . Επίσης με την ανωτέρω πλειοψηφία αποφασίζει για την απόκτηση άλλου περιουσιακού στοιχείου . Οι ως άνω πράξεις πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών όπου ο Α.Ν. 2039/1939 προβλέπει τέτοια έγκριση .

6. Η εσωτερική διάρθρωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας του ιδρύματος που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού δύναται να καθορισθούν από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος , τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Προεδρείου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος :

α) Εκπροσωπεί τούτο στα δικαστήρια , στις Αρχές , καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο , αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ΄αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.

Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

γ) Καταρτίζει , βοηθούμενος από τον Γραμματέα ,την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν , την οποία και υπογράφει.

Μετά από γραπτή αίτηση 5 μελών υποχρεούται ο Πρόεδρος να περιλάβει το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της επομένης μετά την αίτηση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο , να αναθέτει την εισήγηση των διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους .

στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος , εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού .

η) Ασκεί και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που θα του παραχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

θ) Ασκεί τη Γενική Διεύθυνση και εποπτεία του ιδρύματος και φροντίζει για το συντονισμό των δραστηριοτήτων.

2.Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτων , το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού .

 

‘Άρθρο 7.

Αρμοδιότητες Γραμματέα .

1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος :

α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.

β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .

γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία

δ) Φυλάττει τα έγγραφα ,τα βιβλία ( εκτός από τα διαχειριστικά ) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.

2. Ο Γραμματέας μπορεί , εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο ( λόγω ειδικών συνθηκών ) , να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος , την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ό ίδιος.

3. Το Γραμματέας , όταν απουσιάζει η κωλύεται , αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού .

 

Άρθρο 8.

Αρμοδιότητες Tαμία.

1. Ο Ταμίας του Ιδρύματος :

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις

β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος , σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/1939 , έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό , που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος , το ύψους του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή , ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος .

ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού , απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος .

2. Τον Ταμία ,όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 9 .

Διαδικασία προκήρυξης και χορήγησης υποτροφιών .

To Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τους πόρους του , προκηρύσσει κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρόνου τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγηθούν από το Ιδρυμα κατά τον επόμενο χρόνο και τους κλάδους της επιστήμης ή της τέχνης ή τα επαγγέλματα για τους οποίους θα χορηγηθούν. Η προκήρυξη δημοσιεύεται ευρέως στον Τύπο όλης της χώρας τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Στην προκήρυξη περιέχονται πληροφορίες για τις προσφερόμενες υποτροφίες , όπως χορηγούμενο ποσό, διάρκεια , επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , χώρα κ.λ.π. καθώς και για τα δικαιολογητικά και τους τίτλους σπουδών που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Η επιλογή και η ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται χωρίς διαγωνισμό από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος , κατ΄εκτίμηση του φακέλου των υποψηφίων . Για την εκλογή συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή το οποίο υποβάλλεται στον Αρμόδιο Νομάρχη , όπως προβλέπεται από το άρθρο 108 παρ. 4 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/1985

Μεταξύ του Ιδρύματος και των υποτρόφων συντάσσεται συμβόλαιο με το οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος, ιδίως σε περίπτωση διακοπής ή μη ικανοποιητικής συνεχίσεως των σπουδών τους ή σε περίπτωση που δεν επιδεικνύουν το απαραίτητο ήθος

 

Άρθρο 10.

Οικονομική διαχείριση.

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο , η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους .

Κατ΄εξαίρεση , η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Π. Δ/τος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος , η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του .

2.Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων , που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού Δ/τος ( ΦΕΚ 552/Α/22.12.1939)

 

Άρθρο 11.

Βιβλία και στοιχεία .

1. Το ιδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία :

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας .

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη ,όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο – μητρώο υποτρόφων , στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων , η σχολή που φοιτούν , ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου , και λοιπά στοιχεία , τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.8.1941 Καν. Δ/τος .

ε) Βιβλίο – μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.

στ) Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία ως και κάθε επερχόμενη μεταβολή αυτών .

ζ) Στελέχη αριθμημένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής , θεωρημένα από τον Πρόεδρο .

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων , τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχειριστικής περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του .

 

Άρθρο 12.

Τροποποίηση οργανισμού.

Ο οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Πρ. Δ/γμα , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α.Ν. 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα ,ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών.

 

Άρθρο 13 .

Διάλυση του Ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού.

1. Το Ιδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει .

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία του περιέρχεται με απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ιδρυμα που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς .
Στους Υπουργούς Οικονομικών , Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα Αύγουστος 1990